Zapytanie ofertowe – informacje dodatkowe

muzeum 06.10.2015

W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego zapytania ofertowego o treści:

„Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zakresu analizy popytowej stanowiącą integralną część opracowania wniosku aplikacyjnego”

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu informuje:

Minimalne wymagania wobec metodyki sporządzania analizy popytu dla projektu w ramach działania 8.1 POIŚ

 Analiza popytu powinna zawierać:

– analizę danych zastanych (desk research) dotyczącą ekonomicznych aspektów rynku kulturalnego w regionie, makroregionie i w Polsce,

– badania ankietowe techniką CATI (dla próby min. 600 osób) nt. zainteresowania nową inwestycją oraz wyrażeniem wskaźników popytowych,

– badanie IDI (indywidualne wywiady pogłębione) z min. 12 potencjalnymi odbiorcami planowanej inwestycji z omówieniem kwestii jakościowych oraz określeniem stopnia zainteresowania korzystaniem z nowych usług.

Przedłużamy termin składania ofert do 12 października 2015 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.