Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 03.04.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86
fax: +48 77 544 12 34,

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji: Specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczania projektu pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: muzeum@muzeumpiosenki.pl , lub pisemnie na adres Muzeum Polskiej Piosenki, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole, do dnia 11.04.2017 r. do godziny 16,00
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: muzeumpiosenki.pl
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: muzeumpiosenki.pl
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Szczegóły w załączniku:

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.