Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 18.10.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na korektę treści edukacyjnej gry planszowej Gra muzyka. Gra planszowa o polskiej piosence na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest korekta pytań wchodzących w skład edukacyjnej gry planszowej Gra muzyka /ok. 3000/, regulaminu gry, książeczki z opisem okładek płyt, planszy dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje korektę edytorską (wraz z korektą merytoryczną oczywistych błędów merytorycznych) pytań wchodzących w skład edukacyjnej gry planszowej Gra muzyka (ok. 3000), regulaminu gry, książeczki z opisem okładek płyt, planszy (w łącznej ilości ok. 18 arkuszy wydawniczych).
  1. Korekta stanowiąca przedmiot zamówienia w przypadku pytań będących elementem gry odbędzie się po umieszczeniu pytań na projektach kart z pytaniami do druku (projekty kart pytań do druku w formacie plików PDF z naniesionymi treściami dla celów korekty zostaną przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego mailem na adres skrzynki mailowej Wykonawcy przynajmniej 10 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia). Pozostałe treści objęte korektą Zamawiający przekaże Wykonawcy mailem na adres skrzynki mailowej Wykonawcy w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiot zamówienia winien zostać sporządzony w formie otwartego i niekodowanego pliku formatu Word .DOC, Excel .XLS lub PDF oraz przekazany Zamawiającemu drogą mailową na adres: roman.szczepanek@muzeumpiosenki.pl.
  1. Przedmiot zamówienia jest traktowany za wykonany w dacie jego odbioru przez Zamawiającego za pisemnym protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może odmówić jego odbioru.
  2. Wykonawca powinien wykazać – wraz ze złożeniem oferty – doświadczenie własne z zakresu ogólnej korekty edytorskiej udokumentowane przy składaniu oferty minimum jedną referencją na wartość zadania przynajmniej 500 zł netto (bez podatku VAT).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: roman.szczepanek@muzeumpiosenki.pl, lub pisemnie na adres Muzeum Polskiej Piosenki, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole, do dnia 25.10.2017 r. do godziny 16:00.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 26.10.2017 r. pod adresem: www.muzeumpiosenki.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10.11.2017 r.

Uszczegółowienie warunków postępowania związanego z zapytaniem ofertowym znajduje się w załączniku: Zapytanie ofertowe w wersji PDF

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.