Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 31.08.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na projekt gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie koncepcji (mechanika i szczegółowe przepisy gry) oraz zaprojektowanie gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii wraz z przygotowaniem plików graficznych do druku dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie koncepcji (mechanika i przepisy gry) oraz zaprojektowanie gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii wraz z przygotowaniem plików graficznych w zakresie koniecznym do zlecenia osobie trzeciej produkcji gry przez Zamawiającego bez konieczności tworzenia dodatkowych opracowań czy wykonywania przez Zamawiającego dodatkowych prac w tym celu.
  2. Gra musi zawierać: chwytliwą i intrygującą nazwę, interesujące motto, atrakcyjną szatę graficzną, szczegółowo objaśnione zasady zapisane w formie Regulaminu, przykładowe karty pytań z propozycją podziału na kategorie, listę i opis wszystkich składowych elementów takich jak karty, plansze, pionki, kostki itp. wraz z ich wizualizacją, propozycję opakowania o maksymalnych wymiarach 40 x 40 x 10 cm, nie mniejszych niż 20 x 20 x 5 cm, uniwersalny charakter umożliwiający dotarcie do jak największego grona odbiorców w zróżnicowanym wieku (6+) i o różnym poziomie wiedzy z zakresu historii polskiej piosenki (możliwość rozgrywki na różnych poziomach trudności; gra powinna być atrakcyjna nawet dla osób zupełnie nieinteresujących się przedmiotem gry czyli polską piosenką i fonografią).
  3. Celem gry będzie zdobycie i utrwalenie wiedzy przede wszystkim na temat polskiej piosenki, kompozytorów, autorów tekstów piosenek i wykonawców oraz umiejętność wpisania tych zagadnień w kontekst historii polskiej i światowej fonografii.
  4. Materiały (projekty graficzne i tekstowe) stanowiące składowe przedmiotu zamówienia przekazane muszą być w formie otwartych (niekodowanych i nieszyfrowanych) plików PDF.
  5. Opracowanie projektów graficznych i tekstowych należeć będzie do Wykonawcy, przy czym Zamawiający będzie miał prawo żądania zmian/wprowadzania korekt w tych materiałach oraz założeniach koncepcji gry przez wybranego wykonawcę, które to żądania Zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia wprowadzić.
  6. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały własne do wykorzystania przy tworzeniu projektów szczegółowych, w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
  7. Wszystkie rzeczy i materiały graficzne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich.

Wymagania dotyczące etapu składania ofert:

  1. Wykonawca powinien wykazać – wraz ze złożeniem oferty – doświadczenie własne w tworzeniu gier planszowych i udokumentować przy składaniu oferty minimum jedną wcześniejszą realizację tego rodzaju podając szczegółowe informacje dotyczące publikacji gry (data, wydawca, nakład co najmniej 500 egzemplarzy) oraz załączyć co najmniej jedną pozytywną recenzję takiej gry planszowej, którą zaprojektował lub współprojektował.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania na własny koszt i do przedstawienia Zamawiającemu wraz z ofertą (w formie otwartych plików graficznych zapisanych na płycie DVD lub wydruków kolorowych) – w ramach terminu wyznaczonego na złożenie ofert – prototypu gry i jej głównych składowych (w tym regulaminu gry) umożliwiającego Zamawiającemu przynajmniej ogólne zapoznanie się z proponowanymi zasadami rozgrywki i ich analizę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy zgłaszającego ofertę dodatkowych wyjaśnień czy materiałów w powyższym zakresie lub zaproszenia Wykonawcy na spotkanie komisji oceniającej, o której mowa w pkt VII ppkt 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.09.2017.

Uszczegółowienie warunków postępowania związanego z zapytaniem ofertowym znajduje się w załączniku: pdf.

Obraz POIŚ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.