Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 18.10.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wydruk pokonkursowego katalogu z projektami neonu „Zabłyśnij cytatem z piosenki. Zaprojektuj neon dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”.

 

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wydruk pokonkursowego katalogu z projektami neonów „Zabłyśnij cytatem z piosenki. Zaprojektuj neon dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

 

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wydruk katalogu według poniższej specyfikacji:

Format: 210×130 mm + 2 mm spady (poziom)

Kolor: 4×4 CMYK

Ilość stron: 180

Oprawa: szyto-klejona (20×9)

Papier: SORA MATT PLUS

Gramatura: 135

 

Okładka:

Kolor 4×1 CMYK

Papier: Kreda-mat

Gramatura: 400

Uszlachetnienie: folia lub lakier + lakier selektywny

 

  1. Zamawiający oczekuje oferty wariantowej na realizację przedmiotu zamówienia w ilości 300 sztuk, 500 sztuk i 1000 sztuk katalogu. Po przedstawieniu i analizie złożonych ofert Zamawiający zdecyduje o wyborze wariantu realizacji przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie ustalonym w pkt III.
  1. Przedmiot zamówienia jest traktowany za wykonany w dacie jego odbioru przez Zamawiającego za pisemnym protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może odmówić jego odbioru.
  1. Materiały do wydruku w ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy w formie mailowej w terminie 3 dni od podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: roman.szczepanek@muzeumpiosenki.pl, lub pisemnie na adres Muzeum Polskiej Piosenki, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole, do dnia 25.10.2017 r. do godziny 16:00.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 26.10.2017 r. pod adresem: www.muzeumpiosenki.pl

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24.11.2017.

Uszczegółowienie warunków postępowania związanego z zapytaniem ofertowym znajduje się w załączniku: Treść zapytania w wersji PDF

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.