Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki

muzeum 29.05.2017

LOGO

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86
fax: +48 77 544 12 34,

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa dwóch sztuk tablic informacyjnych dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu: Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: tablica informacyjna dla projektu  Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch sztuk jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach minimalnych 80cm wysokość x120cm szerokość
 2. Tablice wykonane z białych płyt spienionego, twardego PCW grubości co najmniej 8 mm odpornych na UV i wpływy atmosferyczne. Wyklejenia wykonane z folii – wydruk solwentowy.
 3. Tablica będzie montowana do ściany.
 4. Tablica musi zawierać: nazwę beneficjenta (Muzeum Polskiej Piosenki), tytuł projektu (Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki), cel projektu (wykorzystanie potencjału i dziedzictwa kulturowego dorobku polskiej piosenki do rozwoju i promocji sztuki współczesnej, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej), zestaw logo – znaki FE i UE (wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej do pobrania na portalu: funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja), adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
 5. Druk nierozmazujący się, materiał drukowany czysty, dobrze wyschnięty, bez śladów odbitego druku,
 6. Opracowanie projektów graficznych należeć będzie do Wykonawcy, wszystkie projekty muszą być uzgadniane z Zamawiającym. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania projektów, w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 7. Opracowany projekt graficzny Wykonawca (przed wykonaniem i dostawą tablicy) zobowiązany będzie do przesłania (wizualizacji) Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji projektu (wizualizacji) najpóźniej w dniu następnym od dnia otrzymania projektu.
 8. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 dni od dnia podpisania umowy

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
 • Być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zapytania
 Ogółem cena oferty wynosi brutto  ……………………..(słownie: ………………………………………………………………………………)

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: anna.rapp@muzeumpiosenki.pl , lub pisemnie na adres Muzeum Polskiej Piosenki, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole, do dnia 06.06.2017 r. do godziny 10:00
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: muzeumpiosenki.pl
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: muzeumpiosenki.pl
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 DODATKOWE INFORMACJE

  1. Dodatkowych informacji udziela Anna Rapp pod adresem email: anna.rapp@muzeumpiosenki.pl
  2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
  3. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
  4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu cenowym.

Szczegóły w załączniku

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.