Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji nadzoru akustycznego budowy studia nagrań dla Muzeum Polskiej Piosenki

muzeum 16.06.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługi pełnienia funkcji nadzoru akustycznego budowy studia nagrań dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

  1. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole

tel.: +48 77 441 34 86

mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl,

http://muzeumpiosenki.pl

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji: nadzoru akustycznego budowy studia nagrań

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku: Zapytanie-nadzór akustyczny (pdf), Zapytanie-nadzór akustyczny (doc)

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039541

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: muzeum@muzeumpiosenki.pl,, lub pisemnie na adres Muzeum Polskiej Piosenki, Plac Kopernika 1, 45-040 Opole, do dnia 27.06.2017 r. do godziny 10:00
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: muzeumpiosenki.pl
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: muzeumpiosenki.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

  1. Dodatkowych informacji udziela Dawid Garczarek pod adresem email: dawid.garczarek@muzeumpiosenki.pl , tel. 534 831 500

obraz wyr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.