Wybór oferty na projekt gry planszowej

muzeum 12.09.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na projekt gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 31.08.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 11.09.2017 r. do godziny 16:00 wpłynęły 2 oferty.

  • Tomasz Żyżyk, Opole.
  • Clos Brothers SA, Warszawa.

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60%
2. Kryterium 1 – Wartość artystyczna i merytoryczna oferowanych świadczeń wykonawcy 30%
3. Kryterium 2 – Doświadczenie w tworzeniu gier edukacyjnych 10%
Razem 100%

 

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (60%) Liczba uzyskanych punktów w Kryterium 1 – Wartość artystyczna i merytoryczna oferowanych świadczeń wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w Kryterium 2 – Doświadczenie w tworzeniu gier edukacyjnych Łączna liczba uzyskanych punktów
1 Tomasz Żyżyk

ul. Katowicka 73/9

45-061 Opole

60 30 5 95
2 Clos Brothers SA

ul. Czerniakowska 71

00-715 Warszawa

9,87 20,42 10 40,29

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent: Tomasz Żyżyk.

Oferta najkorzystniejsza uzyskała 95 pkt.

Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne stawiane w zapytaniu ofertowym.

Wybór oferty w wersji pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.