Wybór oferty na korektę treści edukacyjnej gry planszowej

muzeum 26.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na korektę treści edukacyjnych gry planszowej Gra muzyka. Gra planszowa o polskiej piosence na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Zgodnie z pkt V, ppkt.2 Zapytania cenowego z dnia 18.10.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do dnia 25.10.2017 r. do godziny 16:00 wpłynęły 2 oferty:

  • Redaktornia.com Wojciech Górnaś, Warszawa.
  • Primum Verbum Anna Obrębska, Łódź.

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 80%
2. Kryterium 1 – Referencje edytorskie 20%
Razem 100%

 

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (80%) Liczba uzyskanych punktów w Kryterium 1 – Referencje edytorskie (20%) Łączna liczba uzyskanych punktów
1 Redaktornia.com Wojciech Górnaśul. Mickiewicza 64/107 01-650 Warszawa 15,15 20,00 35,15
2 Primum Verbum Anna Obrębskaul. Gdańska 11290-508 Łódź 80,00 20,00 100,00

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent: Primum Verbum Anna Obrębska

Oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt.

 Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne stawiane w zapytaniu ofertowym.
Wybór oferty w formacie pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.