Informacja o unieważnieniu postępowania dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

muzeum 28.11.2017

Dotyczy: Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na potrzeby projektu:

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

  1. Informacja o odrzuceniu oferty

Informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, odrzucona zostaje oferta:

1) PORTAART Jarosław Jóźwiak, ul. Bełchatowska 22, 60-161 Poznań.

Odrzucenie oferty następuję na mocy pkt II ppkt 6 w zw. pkt V ppkt 7 zapytania, tj. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Uzasadnienie

Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, nie odpowiada treści zapytania ofertowego w następującym zakresie: Wykonawca nie udokumentował przy składaniu oferty minimum jednej wcześniejszej prawidłowej realizacji tego rodzaju (produkcja gry planszowej lub wydawnictwa muzycznego) pisemnym dokumentem referencji wystawionym i podpisanym przez zlecającego takie zadanie, określającym tytuł wyprodukowanej gry lub wydawnictwa muzycznego.

A zatem, odrzucenie oferty następuje na podstawie pkt II ppkt 6 oraz pkt V ppkt 7 zapytania tj. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Ponadto, złożona oferta na kwotę 160 416,60 zł brutto przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie z zapytania cenowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego produkcji 1.000 egzemplarzy gry planszowej z elementami gry karcianej o charakterze edukacyjnym o polskiej piosence oraz historii polskiej fonografii dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r.

Uzasadnienie

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie pkt V ppkt 6 zapytania ofertowego, z uwagi na to, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która została odrzucona na podstawie pkt II ppkt 6 oraz pkt V ppkt 7 zapytania ofertowego.

Unieważnienie zapytania ofertowego na produkcję gry z 15.11.2017

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog, POiŚ, projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.